Ponowne wykorzystywanie

DEKLARACJA OTWARTOŚCI DANYCH PUBLICZNYCH

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią (dalej „starostwo”) deklaruje prowadzenie polityki otwartości danych publicznych, stosując  wszystkie możliwe   mechanizmy   uwalniania   danych  i   doskonaląc   system   dostępu   do    informacji   i   wiedzy
o  działaniach  samorządu  powiatowego, dla   mieszańców powiatu i pozostałych podmiotów uprawnionych do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Otwarcie danych realizowane jest, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w szczególności poprzez:

 • udostępnianie danych bez żadnych ograniczeń, które utrudniałyby ponowne wykorzystywanie, w formacie otwartym, przeznaczonym do odczytu maszynowego, na możliwie najwyższym poziomie otwartości;
 • udostępnianie danych w wersji źródłowej;
 • zapewnienie kompletności i aktualności danych;
 • udostępnianie niedyskryminujące, bez ograniczeń prawnych i co do zasady bezpłatnie.

Starostwo    realizuje   politykę    stałego    przeglądu    treści     udostępnianych
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu i w portalu danych, aby zapewnić otwartość zawartych tam danych.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Co oznacza ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

To   wykorzystywanie    przez   użytkowników   (osoby fizyczne,    osoby    prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu (w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

Czym jest informacja sektora publicznego?

To każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu starostwa.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego udostępniona:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa
  (www.pow-nakielski.rbip.mojregion.info);
 • na oficjalnym portalu internetowym powiatu nakielskiego
  (www.powiat-nakielski.pl);
 • w portalu danych;
 • na wniosek.

Co do zasady informacje udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezwarunkowo,
z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie oraz dalszych przepisach niniejszego zarządzenia.

Użytkownicy wykorzystujący ponownie informacje zobowiązani są do:

 • informowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od starostwa;
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Ponowne wykorzystanie informacji udostępnianych następuje na własną odpowiedzialność. Starostwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania tych informacji przez Wnioskodawcę lub innych użytkowników. Starostwo zastrzega, że niektóre informacje przekazywane na wniosek lub udostępniane mogą być nieaktualne, niekompletne lub zawierać błędy.

Udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.

Starostwo zapewnia możliwość wykorzystywania informacji,   mających   cechy utworu    lub    przedmiotu    praw     pokrewnych
w  rozumieniu   przepisów   ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do  których  przysługują jej  autorskie  prawa  majątkowe  lub  prawa   pokrewne i pod warunkiem obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Starostwo   nie   ponosi  odpowiedzialności  za  dalsze  udostępnienie  informacji,
w tym pozyskane w trybie wniosku (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące), z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dotyczących   ochrony   danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych,
w tym ochrony prawa do prywatności).

Starostwo nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujących powiatowi nakielskiemu.

Informacje stanowiące lub zawierające dane osobowe, administrowane przez Starostę  Nakielskiego,  podlegają  szczególnej  ochronie na zasadach określonych
w politykach ochrony danych starostwa i podlegają udostępnieniu lub przekazaniu    z    poszanowaniem     praw    osób,    których    te    dane    dotyczą,
w szczególności poprzez ich zanonimizowanie.

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 • nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 • są   udostępniane  w   innym systemie teleinformatycznym  niż określony w pkt 1
  i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 • są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej.

Wniosek można złożyć na 5 sposobów:

 • przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo[at]powiat-nakielski[dot]pl
 • przesłać faxem na numer: 52 386 66 25
 • przesłać za pośrednictwem EPUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Starostwa: /5581566288/skrytka.
 • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 w siedzibie starostwa

Wniosek powinien zawierać informacje określone w art. 39 ustawy.

OPŁATY

Informacje udostępnia się lub przekazuje co do zasady bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie i na zasadach określonych poniżej.

Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji  brane  są  pod  uwagę  czynniki  wskazane  w  ustawie  oraz   ponadto
w szczególności:

 • stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie
  z wnioskiem;
 • materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku;
 • należności związane z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne   wykorzystywanie   informacji  sektora  publicznego  oraz  do   decyzji
o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę    rozpatruje   się   w   terminie   30   dni  od   dnia   otrzymania  akt   wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa   prawna:   ustawa  z  dnia   11  sierpnia  2021 r.  o  otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>