Usuwanie i przechowywanie pojazdów mechanicznych

USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG

zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)

Drogi Kierowco!

Jeśli Twój pojazd został usunięty z drogi na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu.

Informujemy, iż w przypadku nieodebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia Starosta zgodnie z art. 130a ust.10 w/w ustawy występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Natomiast zgodnie z art.130a ust. 10h koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub osoba dysponująca nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.Wyżej wymienione koszty rosną od dnia wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, aż do dnia zakończenia postępowania.

Kierowco! W przypadku gdy Twój pojazd zostanie usunięty z drogi –

postaraj się go odebrać jak najszybciej!

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

  • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  • nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt. 8 lit. c;
  • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisków osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
  • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
  • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
  •  kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem (przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

* kierowała nim osoba:

  • znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
  • nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

* jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Nakielskiego w 2023 roku

(z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)

Suchary 46, 89-100 Nakło nad Notecią, tel. 603-259-199

Jednostka wyznaczona przez Starostę do usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nakielskiego w 2023 roku

(z wyjątkiem dyspozycji dotyczących pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)

Lakiernictwo Pojazdowe, Pomoc Drogowa, Autohandel Marcin Jendrzejewski

Suchary 46A, 89-100 Nakło nad Notecią, tel.  603-259-199

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu ustalone w uchwale Nr XLVI/311/2022 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2023 roku

Lp. Rodzaj pojazdu Opłata w złotych:
Za usunięcie Za każdą pełną dobę przechowywania
1 Rower lub motorower     99,00       8,00
2 Motocykl   123,00       9,00
3 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t   369,00     18,00
4 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t
  492,00     19,00
5 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7,5 t do 16 t
  738,00     25,00
6 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t
  984,00     50,00
7 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1.917,00   252,00
8 Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego      62,00       7,00
Wierzycielem płatności jest Powiat Nakielski.
Nr rachunku do wpłaty: 30 8179 0009 0000 6288 2000 0070

Termin zapłaty: 7 dni od dnia wydania pojazdu.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>