Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 21sierpnia 2023 roku

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego
w dniu 21 sierpnia 2023 roku, godz. 10.00

1. Powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Magdalena Anna Wencel).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Magdalena Szczepańska).
7. Zaopiniowanie materiału sesyjnego pn. „Stan dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu nakielskiego”.
8. Zaopiniowanie materiału sesyjnego pn. „Sprawozdania kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na obszarze powiatu nakielskiego za 2022 rok”.
9. Zaopiniowanie materiału sesyjnego pn. „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle nad Notecią za 2022 rok”.
10. Decyzja nr 312 zmieniająca decyzję ostateczną zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska sportowego wraz z budową hali przekrywającej kort tenisowy przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią w zakresie zatwierdzenia zmian w projekcie budowlanym dotyczącym budowy hali, w związku z zaprojektowaniem w obiekcie boiska wielofunkcyjnego.
11. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w sprawie uzgodnienia w zakresie odpowiednich zadań samorządowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w rejonie ul. Pocztowej w Nakle nad Notecią.
12. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w sprawie uzgodnienia w zakresie odpowiednich zadań samorządowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w rejonie ul. Wspólnej w Nakle nad Notecią.
13. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w sprawie uzgodnienia w zakresie odpowiednich zadań samorządowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy
ul. Bydgoskiej w Potulicach, gmina Nakło nad Notecią.
14. Wniosek Burmistrza Szubina w sprawie ponownego zaopiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin.
15. Wniosek dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania polegającego na modernizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSS w Szubinie (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 sierpnia 2023 roku).
16. Wniosek do Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Nakielskiego w sprawie zaopiniowania nabycia, w drodze umowy darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 2601/18 o pow. 0,2741 ha, położonej w obrębie Nakło nad Notecią miasto – udział 5408/6160 części w prawie własności nieruchomości.
17. Wniosek dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie na realizację zadania pn. „Wdrożenie e-usług dla obywateli poprzez zakup licencji oprogramowania Portal Interesanta”.
18. Projekt pisma do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zaopiniowania przeniesienia siedziby filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szubinie na ul. Kcyńską 34a oraz projekt informacji dla klientów PPPP o planowanej zmianie siedziby.
19. Pismo dyrektor Zespołu Szkół im. E. Chroboczka w Szubinie informujące o działaniach podjętych po kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią.
20. Wniosek Rady Sołeckiej Sołectwa Gromadno oraz Przewodniczącej Stowarzyszenia Gminnej Rada Kobiet w Szubinie w sprawie dofinansowania wyjazdu delegacji na wojewódzkie obchody dożynkowe w Inowrocławiu.
21. Wniosek kierownika Referatu Turystyki i Sportu w sprawie finansowania przewozu reprezentantów szkół, dla których Powiat Nakielski nie jest organem prowadzącym, na zawody Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu wojewódzkim.
22. Wniosek dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w sprawie zwiększenia środków finansowych na wydatki związane z regulacją wynagrodzeń pracowników DPS (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17 lipca 2023 roku).
23. Wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w związku z przyznaniem dofinansowania na remont dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 sierpnia 2023 roku).
24. Wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią dotyczący zwiększenia środków w budżecie na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1953C na odcinku Wąsosz – Chomętowo (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 sierpnia 2023 roku).
25. Wnioski dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią w sprawie zwiększenia planu wydatków w zakresie usług i zakupu materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz zmiany finansowania inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1553C Łochowo-Zamość” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (sprawa z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 sierpnia 2023 roku).
26. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup defibrylatora dla Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady LIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego.
28. Wolne wnioski.
29. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian