Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie, gmina Szubin

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213
ze zm.), oraz zarządzenia nr 30/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Nakielski ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 90/2 o powierzchni 0,3732 ha, położonej w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1U/00040652/2.

 1. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Stanowi grunt porośnięty chwastami, trawami, samosiejkami robinii akacjowej i pojedynczymi drzewami (świerki, brzozy), oraz krzewami. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Szkolnej. Działka ma dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz dawnego cmentarza ewangelickiego.
 2. Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Szubina z dnia 31.10.2022 r. dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy, uchwalonego uchwałą nr XLVII/353/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15.05.2014 r. Nieruchomość oznaczona jest w planie symbolem 4U/MN – teren przeznaczony na cel zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy zł 00/100). Wadium stanowi kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 (pokój nr 16) o godzinie 1200.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w określonej wyżej wysokości na konto Powiatu Nakielskiego w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 najpóźniej do dnia 2 października 2023 roku. Dopuszcza się wniesienie wadium w postaci obligacji Skarbu Państwa lub papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 7. Wpłacone wadium przez uczestnika, który zostanie ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku niezgłoszenia się wyłonionego w drodze przetargu nabywcy do podpisania umowy notarialnej
  w wyznaczonym terminie. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 8. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu.

W przypadku:

–     podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

–     małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

9. Postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Starosta Nakielski zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Piotra Skargi 6, a także w prasie o zasięgu powiatowym i na stronie internetowej www.powiat-nakielski.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią pod nr. tel.: (52) 386 66 86.

 

  • Nr przetargu SWG.6840.11.2022.PW

Informacje

Rejestr zmian